STATUT

Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chrzanowie

8 grudnia 2014 r.

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, zwane dalej Miejskim WOPR, działa na mocy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i innych ustaw oraz na podstawie niniejszego statutu.

 • 2

Miejskie WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem zrzeszonym w Małopolskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

 • 3
 1. Terenem działania Miejskiego WOPR jest cała Polska, a w szczególności obszar Powiatu Chrzanowskiego.
 2. Siedzibą Miejskiego WOPR jest miasto Chrzanów.
 • 4
 1. Miejskie WOPR posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Miejskie WOPR opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.
 3. Miejskie WOPR może zatrudniać członków.
 • 5
 1. Miejskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Miejskiego WOPR służy realizacji celów statutowych.
 • 6

Miejskie WOPR używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, a pośrodku krzyż równoramienny na tle kotwicy.

 • 7

Miejskie WOPR może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz społeczności międzynarodowych o tym samych lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ  II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 8

Celami Miejskiego WOPR jest:

 1. Uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest pierwsza pomoc.
 2. Propagowanie bezpiecznego wypoczynku i rekreacji nad wodą.
 3. Promowanie idei WOPR – wodniackiej.
 4. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu.
 • 9

Miejskie WOPR realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego,
 3. Udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach,
 4. Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się,
 5. Dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowania do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,
 6. Występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji,
 7. Wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym,
 8. Wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych,
 9. Ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego,
 10. Organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby ratowniczej,
 11. Nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji,
 12. Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków,
 13. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
 14. Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania,
 15. Inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach,
 16. Prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych,
 17. Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi,
 18. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 19. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego,
 20. propagowanie zdrowego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
 21. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 22. prowadzenie nauki, edukacji pozaszkolnej, oświaty i wychowania,
 23. wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, rekreację i turystykę,
 24. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jak: alkoholizm, narkomania poprzez profilaktykę, sport i rekreację,
 25. organizowanie imprez, zawodów oraz prowadzenie zajęć nad wodami dla osób niepełnosprawnych,
 26. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 10
 1. Członkami Miejskiego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Miejskie WOPR może zrzeszać członków: zwyczajnych (aktywnych i nieaktywnych), wspierających, honorowych.
 • 11
 1. Członkiem zwyczajnym Miejskiego WOPR może zostać każda osoba, która ukończyła
  12-ty rok życia, zgłosiła swój akces do Miejskiego WOPR na podstawie pisemnej deklaracji i została przyjęta przez właściwy zarząd.
 • Osoby w wieku od 12 do 18 lat mogą zostać członkiem Miejskiego WOPR wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Osoby w wieku od 12 do 18 lat posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem praw zawartych w §11 ust.2 pkt.1.
 1. Członek zwyczajny aktywny Miejskiego WOPR to członek zwyczajny, który opłacił składkę członkowską za dany, aktualny rok kalendarzowy. Członek zwyczajny aktywny ma prawo do:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego;
  • brania działu w pracach, szkoleniu i imprezach oraz korzystaniu z wszelkich urządzeń Miejskiego WOPR na zasadach określonych przez władze Miejskiego WOPR;
  • zgłaszania wniosków do władz Miejskiego WOPR;
  • uczestniczenia w przedsięwzięciach Miejskiego WOPR;
  • otrzymywania od władz Miejskiego WOPR pomocy w realizacji zadań statutowych;
  • używania odznak i znaków, a także reprezentowania barw WOPR w imprezach i zawodach;
  • korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz Miejskiego WOPR;
  • wnoszenia do porządku obrad Walnego Zebrania Miejskiego WOPR spraw, które mają być rozpatrzone przez to Walne Zebranie. Wniosek o wprowadzenie sprawy do porządku obrad Walnego Zebrania musi być złożony na piśmie, na co najmniej miesiąc przed terminem Zebrania i poparty przez 10% członków zwyczajnych, aktywnych Miejskiego WOPR (ilość członków liczona w dniu złożenia wniosku).
 2. Członek zwyczajny nieaktywny Miejskiego WOPR to członek zwyczajny, który nie opłacił składki członkowskiej za dany, aktualny rok kalendarzowy. Członek zwyczajny nieaktywny ma prawo do:
  • zgłaszania wniosków do władz Miejskiego WOPR;
  • uczestniczenia w przedsięwzięciach Miejskiego WOPR;
  • otrzymywania od władz Miejskiego WOPR pomocy w realizacji zadań  statutowych;
  • używania odznak i znaków
  • korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz Miejskiego WOPR.
 3. Członek zwyczajny Miejskiego WOPR ma obowiązek przestrzegania przepisów, w tym statutu, uchwał, regulaminów i decyzji władz Miejskiego WOPR oraz godnie reprezentować Miejskie WOPR.
 • 12
 1. Członkiem wspierającym Miejskiego WOPR może być każda osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklarowała świadczenie
  na rzecz Miejskiego WOPR.
 2. Członek wspierający działa w Miejskim WOPR za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający Miejskiego WOPR ma prawo do:
 • noszenia odznaki WOPR
 • uczestnictwa w życiu Miejskiego WOPR
 • korzystania z uprawnień przyznanych przez Zarząd Miejskiego WOPR.
 1. Członek wspierający nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • 13
 1. Członkiem Honorowym Miejskiego WOPR może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
 2. Członek Honorowy Miejskiego WOPR posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego,
  a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członkostwa Honorowego pozbawia w drodze uchwały Zarząd Miejskiego WOPR.
 • 14
 1. Członkostwo Miejskiego WOPR ustaje na skutek:
  • dobrowolnie złożonego pisemnego wniosku o rezygnacji z przynależności
   do Miejskiego WOPR;
  • wykluczenia z powodu działania na szkodę WOPR;
  • w przypadkach naruszenia statutu Miejskiego WOPR lub innych przepisów prawnych;
  • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  • rozwiązania się Miejskiego WOPR;
  • utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
  • śmierci członka Miejskiego WOPR.
 2. Utrata członkostwa WOPR jest równoznaczna z utratą posiadanych stopni i uprawnień WOPR przy zastosowaniu pkt. 2; 3; 4; 6; ust. 1 §14.
 3. Przywrócenie członkostwa, stopni i uprawnień WOPR następuje na podstawie uchwały Zarządu Miejskiego WOPR.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE

 • 15
 1. Władzami Miejskiego WOPR są:
  • Walne Zebranie Miejskiego WOPR
  • Zarząd Miejskiego WOPR
  • Komisja Rewizyjna Miejskiego WOPR
 2. Kadencja Zarządu Miejskiego WOPR i Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR trwa 5 lat.
 3. Kadencja może być jednorazowo zmieniana przez Walne Zebranie Miejskiego WOPR.
 • 16
 1. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Miejskiego WOPR zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej
  1/2 liczby osób na zebraniu.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie liczba członków uczestniczących w Walnym Zebraniu jest mniejsza niż 50% liczby wszystkich członków uprawnionych do głosowania wówczas Walne Zebranie Miejskiego WOPR odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Walne Zebranie odbywające się w tym trybie jest władne do podejmowania wszystkich uchwał chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 3. W przypadku, jeżeli ilość głosujących „za” i głosujących „przeciw” jest równa o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego odpowiedniego organu władzy Miejskiego WOPR.
 4. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz – władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 • 17
 1. Walne Zebranie Miejskiego WOPR odbywa się co 5 lat z wyjątkiem sytuacji,
  gdy poprzednie Walne Zebranie Miejskiego WOPR ustaliło inny termin odbycia Zebrania, w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Miejskiego WOPR.
 2. W przypadku, gdy Zarząd Miejskiego WOPR nie jest w stanie zorganizować Walnego Zebrania Miejskiego WOPR obowiązek organizacji spada na Komisję Rewizyjną Miejskiego WOPR.
 3. Członkowie Miejskiego WOPR winni być powiadomieni o miejscu
  i terminie Walnego Zebrania co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia. Zawiadomienie powinno zawierać proponowany porządek obrad.
 4. Walne Zebranie Miejskiego WOPR może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Miejskiego WOPR zapadają w głosowaniu jawnym, chyba,
  że Walne Zebranie podejmie uchwałę o tajności głosowania.
 6. Głosowania w sprawach personalnych odbywają się w trybie jawnym.
 • 18
 1. W Walnym Zebraniu Miejskiego WOPR biorą udział z głosem decydującym:
  • Członkowie Miejskiego WOPR posiadający czynne prawo wyborcze;
 2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zebraniu Miejskiego WOPR:
  • przedstawiciele Zarządu Głównego WOPR, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego;
  • przedstawiciele Władz Wojewódzkich WOPR;
  • osoby zaproszone przez Zarząd Miejskiego WOPR.
 • 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Miejskiego WOPR należy:

 1. uchwalanie statutu Miejskiego WOPR i jego zmian;
 2. uchwalanie programu i kierunków działania Miejskiego WOPR;
 3. rozpatrywanie i ocena działalności Miejskiego WOPR i jego Władz;
 4. określanie liczby oraz wybieranie i odwoływanie członków władz Miejskiego WOPR;
 5. wybór delegatów na Wojewódzki i Krajowy Zjazd WOPR;
 6. udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi Miejskiego WOPR i członkom Zarządu Miejskiego WOPR, na wniosek Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR;
 7. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Miejskiego WOPR, Komisję Rewizyjną Miejskiego WOPR lub 10% członków zwyczajnych (ilość członków liczona
  w dniu złożenia wniosku);
 8. jednorazowa zmiana długości kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR;
 9. podejmowanie decyzji w każdej innej sprawie dotyczącej działalności Miejskiego WOPR oraz jego członków;
 10. ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 • 20
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego WOPR może być zwołane na podstawie:
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR;
 • Uchwały Zarządu Miejskiego WOPR;
 • Na żądanie co najmniej 10% członków zwyczajnych Miejskiego WOPR (ilość członków liczona w dniu złożenia wniosku).
 1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Miejskiego WOPR są wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
 • 21
 1. Zarząd Miejskiego WOPR składa się z 5 do 7 członków łącznie z Prezesem.
 • 22

Posiedzenia Zarządu Miejskiego WOPR powinny odbywać się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Miejskiego WOPR powinno się odbyć nie później niż 14 dni od daty Walnego Zebrania.

 • 23

Do kompetencji Zarządu Miejskiego WOPR należy:

 • bieżące kierowanie pracą Miejskiego WOPR;
 • podejmowanie uchwał w sprawach działalności Miejskiego WOPR i jego członków;
 • reprezentowanie Miejskiego WOPR na zewnątrz;
 • ustalanie okresowych planów działania oraz ich realizacja;
 • powoływanie komisji do opracowywania lub prowadzenia różnych zagadnień dotyczących działalności Miejskiego WOPR;
 • zarządzanie pozyskanymi funduszami i majątkiem Miejskiego WOPR;
 • rozstrzyganie sporów między członkami;
 • podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia lub wykluczenia członka Miejskiego WOPR;
 • powoływanie Komisji Dyscyplinarnej w razie konieczności rozpatrzenia nagannego postępowania członków Miejskiego WOPR o ile nie dotyczy to członów Zarządu;
 • zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Miejskiego WOPR w przypadku braku działalności Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR lub na pisemny wniosek
  10% członków zwyczajnych Miejskiego WOPR;
 • formalne umieszczanie w porządku obrad Walnego Zebrania Miejskiego WOPR spraw zgłoszonych przez 10% członków Miejskiego WOPR (ilość członków liczona w dniu złożenia wniosku);
 • określanie głównych kierunków działania Miejskiego WOPR;
 • dokooptowanie członków Zarządu Miejskiego WOPR;
 • upoważnianie i cofanie upoważnień do podpisywania dokumentów Miejskiego WOPR;
 • wybieranie Prezesa, Vice Prezesa i Skarbnika z grona Zarządu Miejskiego WOPR.
 • 24
 1. Komisja Rewizyjna Miejskiego WOPR składa się z 3 członków (w tym przewodniczącego) i jest wybrana do sprawowania kontroli w Miejskim WOPR.
 2. Komisja Rewizyjna Miejskiego WOPR ma prawo żądania od członków i władz Miejskiego WOPR złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 3. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR
  ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Miejskiego WOPR.
 4. Komisja Rewizyjna odpowiada przed Walnym Zebraniem Miejskiego WOPR za swoje postępowanie i decyzje.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo i obowiązek bieżącego kontrolowania całości działalności Miejskiego WOPR między walnymi zebraniami Miejskiego WOPR.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  • łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR z pełnieniem funkcji
   w Zarządzie Miejskiego WOPR;
  • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  • pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Miejskiego WOPR;
 • 25
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR należy:
 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Miejskiego WOPR,
  w tym władz Miejskiego WOPR;
 • występowanie do Zarządu Miejskiego WOPR z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień;
 • składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Miejskiego WOPR,
  ze szczególnym uwzględnieniem stanu gospodarki Miejskiego WOPR oraz działalności Zarządu Miejskiego WOPR, a także stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Miejskiego WOPR, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie;
 • zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Miejskiego WOPR w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego statutu lub innych ważnych przyczyn;
 • powołanie Komisji Dyscyplinarnej, gdy sprawa dotyczy członków Zarządu Miejskiego WOPR;
 • dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR;
 • przedkładanie Zarządowi Miejskiego WOPR, poprzez Prezesa Miejskiego WOPR, protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
 • zapoznawanie z uchwałami, opiniami, stanowiskami i wnioskami Prezesa Miejskiego WOPR w terminie do 14 dni po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR;
 • występowanie do Prezesa Miejskiego WOPR z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu Miejskiego WOPR w sprawach nie cierpiących zwłoki;
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego z działalności Miejskiego WOPR.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR powinno się odbyć nie później niż 14 dni od daty Walnego Zebrania.
 • 26
 1. Miejskie WOPR może tworzyć drużyny.
 2. Najmniejszą jednostką organizacyjną Miejskiego WOPR jest drużyna WOPR działająca
  na określonym akwenie lub terenie, w składzie co najmniej 5 członków zwyczajnych.
 • drużyny WOPR mogą być tworzone na wniosek członków Miejskiego WOPR;
 • drużyny WOPR mogą być tworzone przy organizacjach i instytucjach które prowadzą działalność nad wodą;
 • drużyny mogą być tworzone dla spełnienia określonych zadań z zakresu ratownictwa, profilaktyki, propagandy itp.;
 • na czele drużyny WOPR stoi kierownik mianowany przez Miejskie WOPR;
 • drużyna WOPR podlega bezpośrednio Zarządowi Miejskiego WOPR i nie posiada osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • 27

Majątek Miejskiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i pozyskane fundusze zewnętrzne.

 • 28
 1. Źródłami powstania majątku Miejskiego WOPR są w szczególności:
  • opłaty, wpisowe i składki członkowskie;
  • dochody z nieruchomości i ruchomości;
  • dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki;
  • dochody z ofiarności publicznej.
 2. Miejskie WOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
 3. Fundusze Miejskiego WOPR mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie oraz wynagrodzenia.
 • 29

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Miejskiego WOPR wymagane są podpisy Prezesa (jednoosobowo) lub V-ce Prezesa oraz Skarbnika.

 • 30

Wszelkie postanowienia Zarządu Miejskiego WOPR zmierzające do zdobycia lub zastawienia nieruchomości należących do Miejskiego WOPR wymagają zgody Walnego Zebrania Miejskiego WOPR.

 • 31

Władze Miejskiego WOPR nie mogą podejmować decyzji dotyczących udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Miejskiego WOPR w stosunku do:

 • członków Miejskiego WOPR;
 • członków Zarządu Miejskiego WOPR;
 • członków Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR;
 • pracowników Miejskiego WOPR;
 • osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie w linii prostej, pokrewieństwie lub powinowactwie w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 • 32

Władze Miejskiego WOPR nie mogą podejmować decyzji dotyczących przekazywania majątku Miejskiego WOPR na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach na rzecz:

 • członków Miejskiego WOPR oraz ich osób bliskich;
 • członków Zarządu Miejskiego WOPR oraz ich osób bliskich;
 • członków Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR oraz ich osób bliskich;
 • pracowników Miejskiego WOPR oraz ich osób bliskich.
 • 33

Władze Miejskiego WOPR nie mogą podejmować decyzji dotyczących wykorzystywania majątku Miejskiego WOPR na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Miejskiego WOPR na rzecz:

 • członków Miejskiego WOPR oraz ich osób bliskich;
 • członków Zarządu Miejskiego WOPR oraz ich osób bliskich;
 • członków Komisji Rewizyjnej Miejskiego WOPR oraz ich osób bliskich;
 • pracowników Miejskiego WOPR oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 34
 1. Uchwalenie statutu Miejskiego WOPR lub jego zmiana przez Walne Zebranie Miejskiego WOPR wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów na Walnym Zebraniu.
 2. Uchwalenie statutu Miejskiego WOPR lub jego zmian oraz rozwiązanie Miejskiego WOPR mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku.
 3. Zmiany w statucie Miejskiego WOPR obowiązują od momentu ich uchwalenia przez Walne Zebranie Miejskiego WOPR.
 4. Rozwiązanie Miejskiego WOPR następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Miejskiego WOPR większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 5. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Miejskiego WOPR Walne Zebranie Miejskiego WOPR określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku.