STATUT

Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chrzanowie

8 grudnia 2014 r.

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, zwane dalej Miejskim WOPR, działa na mocy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i innych ustaw oraz na podstawie niniejszego statutu.

 • 2

Miejskie WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem zrzeszonym w Małopolskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

 • 3
 1. Terenem działania Miejskiego WOPR jest cała Polska, a w szczególności obszar Powiatu Chrzanowskiego.
 2. Siedzibą Miejskiego WOPR jest miasto Chrzanów.
 • 4
 1. Miejskie WOPR posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Miejskie WOPR opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.
 3. Miejskie WOPR może zatrudniać członków.
 • 5
 1. Miejskie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Miejskiego WOPR służy realizacji celów statutowych.
 • 6

Miejskie WOPR używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie, a pośrodku krzyż równoramienny na tle kotwicy.

 • 7

Miejskie WOPR może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz społeczności międzynarodowych o tym samych lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ  II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 8

Celami Miejskiego WOPR jest:

 1. Uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest pierwsza pomoc.
 2. Propagowanie bezpiecznego wypoczynku i rekreacji nad wodą.
 3. Promowanie idei WOPR – wodniackiej.
 4. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu.
 • 9

Miejskie WOPR realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego,
 3. Udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach,
 4. Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się,
 5. Dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowania do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń,
 6. Występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji,
 7. Wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym,
 8. Wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych,
 9. Ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego,
 10. Organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby ratowniczej,
 11. Nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji,
 12. Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków,
 13. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania,
 14. Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania,
 15. Inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach,
 16. Prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych,
 17. Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi,

strona w trakcie modernizacji, statut dostępny w biurze