Wyciąg z UCHWAŁY nr 1/6/08

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGOWODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGOz dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie kart pływackich

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej „WOPR”, postanawia się, co następuje:

§1

Wprowadza się zaświadczenia umiejętności pływania, które stanowią następujące karty pływackie:

  • 1) „Karta – już pływam”, której wzór stanowi załącznik nr 1;
  • 2) „Karta pływacka”, której wzór stanowi załącznik nr 2;
  • 3) „Specjalna karta pływacka”, której wzór stanowi załącznik nr 3.

§2

„Kartę – już pływam” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

1) przepłynięcie 25 m w wodzie stojącej;
2) wykonanie dowolnego rodzaju skoku do wody.

§3

„Kartę pływacką” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

1) przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym stylem, w tym co najmniej 50 m na plecach lub 400 m z prądem wody, w tym co najmniej 100 m na plecach;
 2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;
 3) przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody po starcie z powierzchni wody.

 §4

„Specjalną kartę pływacką” może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

1) przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym;
2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;
3) przepłynięcie pod wodą 15 m i zanurkowanie na głębokość co najmniej 2 m po starcie z powierzchni wody.

§5

„Specjalną kartę pływacką”, bez zdawania egzaminu, może uzyskać osoba, która posiada klasę sportową w pływaniu.

.

§7

1. Egzamin w celu uzyskania kart pływackich może prowadzić członek WOPR, upoważniony przez prezesa jednostki WOPR, posiadający stopień co najmniej ratownika WOPR, zwany dalej „egzaminatorem”.

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, może być przeprowadzany na wodach otwartych i kąpieliskach, w pływalniach i parkach wodnych, wyznaczonych przez egzaminatora.

§8

3. Duplikat karty pływackiej wydaje odpłatnie właściwa jednostka WOPR.

 §10

1. Cena „Karty – już pływam” wynosi 15,- PLN.

2. Dochód ze sprzedaży karty pływackiej dzieli się następująco:

1) Zarząd Główny WOPR 6,- PLN;
2) jednostka wojewódzka WOPR 3,- PLN;
3) jednostka terenowa WOPR 3,- PLN;
4) egzaminator 3,- PLN.

§11

1. Cena „Karty pływackiej” wynosi 25,- PLN.

2. Dochód z karty pływackiej dzieli się następująco:
1) Zarząd Główny WOPR 10,- PLN;
2) jednostka wojewódzka WOPR 5,- PLN;
3) jednostka terenowa WOPR 5,- PLN;
4) egzaminator 5,- PLN.

§12

1. Cena „Specjalnej karty pływackiej” wynosi 40,- PLN.

2. Dochód ze specjalnej karty pływackiej dzieli się następująco:
1) Zarząd Główny WOPR 10,- PLN;
2) jednostka wojewódzka WOPR 10,- PLN;
3) jednostka terenowa WOPR 10,- PLN;
4) egzaminator 10,- PLN.